АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

14.09.2022
НАЛЕДОВ ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ КРИТЕРИЈУМА ЕНП

 

У Зрењанину је 09.09.2022. године одржан скуп у организацији НАЛЕД-а, и уз активно учешће представника  УПЈН на којем је представљен Водич за примену критеријума економски најповољније понуде. Предавачи, уједно и аутори су били Саша Варинац и Александра Литричин. Ову изузетно практичну и драгоцену публикацију можете погледати на НАЛЕД-овом сајту, односно линку https://naled.rs/htdocs/Files/09364/Vodic-za-primenu-kriterijuma-ekonomski-najpovoljnije-ponude.pdf

03.12.2021
Модел посебног акта - део акта који се односи на праћења извршења уговора и модел уговора о стручном надзору у јавним набавкама

 

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије је у сарадњи са Центром за примењене европске студије (ЦПЕС), као водећим партнером у заједничком пројекту који финансира Европска унија – „Ка ефикаснијем систему јавних набавки у Србији”, израдило два модела докумената у вези са праћењем реализације уговора о јавним набавкама.
Наиме, с обзиром на изазове са којима се наручиоци и службеници за јавне набавке сусрећу у праћењу реализације уговора о јавним набавкама, у оквиру наведеног пројекта су израђени следећи документи, које објављујемо у сврху помоћи у бољем раду наручиоцима и њиховим службеницима за јавне набавке:

    • Модел акта којим се ближе уређује планирање набавки, спровођење поступака јавних набавки и праћење извршења уговора о набавкама (део акта који се односи на праћење извршења уговора о набавкама) и
    • Модел уговора о пружању услуга стручног надзора над извођењем радова.

Осим што представља законску обавезу, уређивање праћења реализације уговора о јавним набавкама (па и контрола ове области) једна је од најосетљивијих и најважнијих области, која управо у овој завршној фази циклуса јавне набавке треба да обезбеди остваривање јавних интереса, потреба наручиоца и његових корисника, као и реализацију принципа „вредности за новац”.

Сматрамо да је извршење уговора о јавним набавкама посебно важна и осетљива фаза у којој се остварује јавни интерес, али у којој постоје и одређени коруптивни ризици или се могу десити грешке и слабости, што у потпуности може да обесмисли претходно коректно спроведен поступак јавне набавке. На тај начин се и јавни интерес, објективне потребе наручиоца и његових корисника могу знатно угрозити злоупотребама или грешкама од стране наручиоца. Нормирање интерних правила наручиоца која се односе на праћење извршења уговора у том погледу је од посебне важности.


Поред тога, досадашња пракса која се односи на јавне набавке радова показује да је за наручиоца изузетно важно питање квалитетно вршење стручног надзора. У том смислу сачињен је и модел уговора који се односи на пружање услуга стручног надзора, а који у пуној мери уважава специфичности стручног надзора над радовима из уговора о јавној набавци

Pracenje_izvrsenja_ugovora_o_javnoj_nabavci.docx

Model_ugovora_o_strucnom_nadzoru.docx

 

12.10.2020
Ка ефикаснијем систему јавних набавки у Србији - СТУДИЈЕ СЛУЧАЈЕВА

У току је друга година спровођења заједничког пројекта "ка ефикаснијем систему јавних набавки у Србији" са Центром за примењене европске студије (ЦПЕС), као водећим партнером у наведеном пројекту.
 
Део пројекта јесте и израда студија случејва, а досада објављене студије случајева, подељене по областима (инфраструктура, заштита животне средине и здравство) можете видети на страници https://cpes.org.rs/ka-efikasnijem-sistemu/ . На крају описа сваког случаја, налази се линк за преузимање целокупне детаљне студије случаја.

25.12.2019
НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

На овом линку можете преузети нови Закон о јавним набавкама у ПДФ формату "Закон"

24.10.2019
АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЕУ ПРОПИСИМА

Анализа ефикасности система јавних набавки у Србији и његове усклађености са ЕУ прописима део је пројекта ка ефикаснијем систему јавних набавки у Србији, који се реализује у сарадњи са Центром за примењене европске студије, уз подршку Европске уније.

Уз смањење корупције успостављањем ефикасног система јавних набавки, циљ пројекта је и увођење одговорности у трошењу јавних средстава. Јавне набавке су један од најважнијих инструмената јавне потрошње на свим нивоима власти, због чега имају велики финансијски, политички и економски значај. Истовремено, због обима средстава која се троше, реч је о области у којој се могу јавити бројни ризици у погледу злоупотребе, корупције или неефикасног трошења.

Основни циљ ове анализе јесте утврђивање усклађености система јавних набавки у Србији са циљевима и вредностима које је Европска унија прокламовала у својим документима и јавним политикама, као што су већа ефикасност, више електронских набавки, олакшано учешће малих и средњих предузећа, умањење административног терета, адресирање социјалних проблема и изазова, превенција корупције и изградња културе интегритета. "Документ"