АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

20.06.2014
ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СРБИЈИ: РАДНА ВЕРЗИЈА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Конференција на којој је приказана Радна верзија Стратегије развоја јавних набавки у Србији одржана је 20.јуна 2014. године у Београду, Клуб Посланика, Толстојева 2.

Уводну реч на конференцији су дали:

  • Предраг Јовановић, Директор Управе за јавне набавке
  • Michael Davenport, Шеф Делегације Европске уније у Србији
  • Јадранка Јоксимовић, министар без портфеља задужен за европске интеграције
  • Марија Пејчиновић-Бурић, вођа PLAC пројекта

Радну верзију Стретегије развоја јавних набавки у Републици Србији је представила Данијела Бокан , Помоћник директора Управе за јавне набавке.

            Стретегија се односи на период 2014-2018 годину. Као стретешки циљеви реформи јавних набавки наведени су:изградња и развој јединственог система јавних набавки у РС, јачање конкуренције на тржишту јавних набавки, смањивање нерегуларности у систему јавних набавки, повећање економичности и ефикасности јавних набавки и потпуно усаглашавање домаћих прописа  са директивама и другим актима ЕУ у области јавних набавки и њихово пуно спровођење у пракси.

            Као приоритетне области којима се Стратегија бави су систематизоване у четири поглавља и то: унапређење регулаторног облика, јачање институционалног оквира, унапређење ефикасности и одрживости система јавних набавки и сузбијање нерегуларности у систему јавних набавки.

            У оквиру првог поглавља Стретегија се примарно бави усклађивањем националног законодавства са правним тековинама ЕУ.

            У оквиру другог поглавља као циљ се поставља успостављање институционалног оквира који ће обезбедити спровођење јединствене политике у свим областима везаним за јавне набавке, укључујући области концесија, јавно-приватног партнерства и одбране. у оквиру овог поглавља посебна пажња се посвећије координацији рада институција, посебно при доношењу прописа, како би се отклониле међусобне неусклађености секторских закона и избегло да промене других закона дерогирају ЗЈН. Исто тако , разматрају се и сви аспекти обезбеђења потребних кадровских, техничких и просторних капацитета за све институције које су релевантне за јавне набавке,

            Унапређење ефикасности и одрживости система јавних набавки  спровешће се кроз модернизацију, одрживост и професионализацију.

            У циљу сузбијања нерегуларности у систему јавних набавки Стратегије предвиђа развој заштите права, унапређење мера за сузбијање нерегуларности и борбе против корупције као и подизање свести најшире јавности .у циљу бољег упознавања са регулативом и праксом јавних набавки.

05.05.2014
IFPSM Summer School on Advanced Purchasing & Supply Research

Детаље о годишњој летњој школи ИФПСМ намењене напредним техникама набавки можете наћи овде

Флајер

Образац

04.04.2014
УПЈН и PLAC

 
 
Дана 04.04.2014. године, у просторијама PLAC пројекта у Београду, одржан је састанак између представника УПЈН - Стевана Радуновића и Борисава Кнежевића, и водећег експерта за јавне набавке PLAC пројекта Европске Уније, Спироса Панагопулоса. Разговор се водио о улози, значају и учешћу Удружења професионалаца у јавним набавкама Републике Србије у дефинисању стратегије јавних набавки у Србији, и каснијој имплементацији исте,
 
PLAC (Policy & Legal Advice Cnter) пројекат је пројекат Европске Уније, којим се пружа стручна помоћ Републици Србији у приступним преговорима у виду усклађивања са стандардима ЕУ, где област јавних набавки представља једну од најважнијих области у оквиру које се пружа стручна помоћ. Више о пројекту можете прочитати на http://www.euinfo.rs/plac/

27.02.2014
УСВОЈЕНА УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИРОДЕ РАСХОДА И УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИБАВЉАЊА САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ УГОВОРА КОЈИ, ЗБОГ ПРИРОДЕ РАСХОДА, ЗАХТЕВАЈУ ПЛАЋАЊЕ У ВИШЕ ГОДИНА

На седници Владе Републике Србије, усвојена је Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више године. Уредба се примењује од 23.02.2014. године и односи са на директне и индиректне буџетске кориснике и организације обавезног социјалног осигурања.
 
Ова уредба од посебног је значаја за закључивање уговора о јавним набавкама, из разлога јер дефинише поступак давања сагласности за закључивање вишегодишњих уговора. Такође, од изузетне је важности и то што се предвиђа да уговори који се закључују на 12 месеци и краће, а чије се плаћање реалиује у две буџетске године, не подлежу обавези прибављања сагласности. У тој ситуацији постоји обавеза да се, пре покретања поступка јавне набавке, односно закључења уговора у случају изузетака од примене ЗЈН, обезбеди део средстава за обавезе које доспевају у текућој буцетској години.
 
Овим се у значајној мери уводи ред и прецизирају правила у вези са закључивањем вишегодишњих уговора, а због чега је досада ДРИ приликом ревизије пословања наручилаца врло често истицао примедбе.
 
Уредбу можете преузети овде

12.02.2014
УПЈН И СИГМА

Дана 12.02.2014. у просторијама канцеларије за европске интеграције, одржан је састанак између представника СИГМЕ и председника УПЈН Стевана Радуновића, а поводом годишње оцене о стању јавних набавки у Републици Србији.
 
У веома садржајном разговору, изнете се оцене и ставови о позитивним ефектима примене новог закона о јавним набавкама, али и одређене дилеме, критички осврт на одређена законска решења, као и припремљеност одређених државних органа за спровођење одредаба закона.