АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

05.05.2014
IFPSM Summer School on Advanced Purchasing & Supply Research

Детаље о годишњој летњој школи ИФПСМ намењене напредним техникама набавки можете наћи овде

Флајер

Образац

04.04.2014
УПЈН и PLAC

 
 
Дана 04.04.2014. године, у просторијама PLAC пројекта у Београду, одржан је састанак између представника УПЈН - Стевана Радуновића и Борисава Кнежевића, и водећег експерта за јавне набавке PLAC пројекта Европске Уније, Спироса Панагопулоса. Разговор се водио о улози, значају и учешћу Удружења професионалаца у јавним набавкама Републике Србије у дефинисању стратегије јавних набавки у Србији, и каснијој имплементацији исте,
 
PLAC (Policy & Legal Advice Cnter) пројекат је пројекат Европске Уније, којим се пружа стручна помоћ Републици Србији у приступним преговорима у виду усклађивања са стандардима ЕУ, где област јавних набавки представља једну од најважнијих области у оквиру које се пружа стручна помоћ. Више о пројекту можете прочитати на http://www.euinfo.rs/plac/

27.02.2014
УСВОЈЕНА УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИРОДЕ РАСХОДА И УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИБАВЉАЊА САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ УГОВОРА КОЈИ, ЗБОГ ПРИРОДЕ РАСХОДА, ЗАХТЕВАЈУ ПЛАЋАЊЕ У ВИШЕ ГОДИНА

На седници Владе Републике Србије, усвојена је Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више године. Уредба се примењује од 23.02.2014. године и односи са на директне и индиректне буџетске кориснике и организације обавезног социјалног осигурања.
 
Ова уредба од посебног је значаја за закључивање уговора о јавним набавкама, из разлога јер дефинише поступак давања сагласности за закључивање вишегодишњих уговора. Такође, од изузетне је важности и то што се предвиђа да уговори који се закључују на 12 месеци и краће, а чије се плаћање реалиује у две буџетске године, не подлежу обавези прибављања сагласности. У тој ситуацији постоји обавеза да се, пре покретања поступка јавне набавке, односно закључења уговора у случају изузетака од примене ЗЈН, обезбеди део средстава за обавезе које доспевају у текућој буцетској години.
 
Овим се у значајној мери уводи ред и прецизирају правила у вези са закључивањем вишегодишњих уговора, а због чега је досада ДРИ приликом ревизије пословања наручилаца врло често истицао примедбе.
 
Уредбу можете преузети овде

12.02.2014
УПЈН И СИГМА

Дана 12.02.2014. у просторијама канцеларије за европске интеграције, одржан је састанак између представника СИГМЕ и председника УПЈН Стевана Радуновића, а поводом годишње оцене о стању јавних набавки у Републици Србији.
 
У веома садржајном разговору, изнете се оцене и ставови о позитивним ефектима примене новог закона о јавним набавкама, али и одређене дилеме, критички осврт на одређена законска решења, као и припремљеност одређених државних органа за спровођење одредаба закона.

13.12.2013
УПЈН и ИПМ - Мониторниг и стандардизација јавних набавки у водопривреди

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије је са Интер-институционалном професионалном мрежом у сектору вода Србије (ИПМ) реализовало пројекат „Мониторинг и стандардизација (истоврсних) јавних набавки у водопривреди и формирање критеријума и успостављање базе податка позитивних и негативних референци - МОНИТОРИНГ II“.
Пројекат је подржан од стране Фондације за отворено друштво и имао је три циља:
   1) мониторинг јавних набавки за одабрану подобласт водопривреде у Републици Србији, а посебно целисходност поступка, као и прецизност и уједначеност садржаја конкурсне документације;
   2) поставити темеље за стандардизацију истоврсних јавних набавки, а на основу резултата мониторинга јавних набавки, директива Европске уније и других међународних стандарда у овој области;
   3) формирати почетну базу података позитивних и негативних референци за извођење радова за изабрану подобласт водопривреде.
 
Презентација пројекта "Мониторинг II " је одржана дана 13. децембра 2013. године у сали Дома инжењера „Никола Тесла“ у Београду. У реализацији пројекта је као представник Удружења професионалаца у јавним набавкама Републике Србије учествовала Милица Малетић.